Första inbjudan
11-12 september 2017, Stockholm

Konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster

Så ser invånare, byggherrar, myndigheter och forskare på att parkeringsnormer ersätts med mobilitet för hållbart resande.

KTH och Trafikutredningsbyrån bjuder in till nationell konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster.

Preliminärt program

Inledning av KTH och Trafikutredningsbyrån

De senaste åren har en ny process för hantering av parkering i bostadsbyggande införts i flera kommuner. Flexibla parkeringstal ses som ett sätt att hålla nere byggkostnader för nya bostäder, öka social hållbarhet och fixa klimatsmarta transporter. Är det en enkel resa?

Presentation av framstående stadsbyggnadsprojekt inom mobilitet.

Exempel på när krav på mobilitet ersätter krav på parkeringsplatser. Förbättringar av annan mobilitet än med ägd bil, särskilt i kombination med låga eller flexibla parkeringstal. Vi har bjudit in några av de allra mest spännande europeiska projekten inom området. Bland annat kommer Robert Pressl från Österrike (Austrian Mobility Research) att presentera det nyligen slutförda projektet ”Push & Pull”. Projektet hade målet att kombinera parkerings-styrning å den ena sidan och med åtgärder för hållbar mobilitet å den andra. I detta projekt testade åtta städer i Europa (bl a Gent, Krakow och Örebro) åtgärder i vilka intäkter från parkering öronmärks för finansiering av hållbar mobilitet.

Minst ett annat specifikt europeiskt stadsbyggnadsprojekt kommer att presenteras av talare med lokal erfarenhet, dta kan bli något av bostadsområdena som ingått i stadsbyggnadsinitiativet ”Autofrei” i Wien, eller stadsdelen Domagpark, München.

Från relevanta stadsbyggnadsprojekt i Sverige kommer vetenskapliga utvärderingar att presenteras. VTI-forskarna Malin Henriksson och Åsa Aretun presenterar sin undersökning kring varför besöksparkering (i parkeringshus) i Linköping används till arbetsplatsparkering. Resenärernas vanor beskrivs med hjälp av social praktik-teori. Från Göteborg presenteras en studie av bostadsområdet Porslinsfabriken. Det centrumnära området byggdes med parkeringsnormen 0,57 bilplatser per lägenhet. Resultatet av studien var bland annat att det låga p-talet, i kombination med områdets förutsättningar i övrigt, resulterade i en minskad bilanvändning bland de boende.

Parallella workshops och samtal

- Hur utvärdera vetenskapligt utvärdera genomförda parkerings- och stimulansåtgärder?

- Effekter av sänkta parkeringstal i bostadsområden i olika geografiska lägen

- Parking Benefit Districts i Sverige?

- Jämförelser mellan städer av regelverk för parkeringstal och mobilitetstjänster.

Presentationer och diskussioner

Invånare, forskare, lokala aktörer, hyresgäst- och bostadsrättsföreningar presenterar egna erfarenheter från svenska projekt och stadsdelar de bor och verkar i.

Fristående workshops på förmiddagen tisdag 12 september.

Fördjupningar inom några teman, bland annat om bostäder och parkering som marknad och bilpooler.

- Bostäder och marknad för parkering. Hur ser framtidens marknad ut för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadshus? Värd: Trafikutredningsbyrån.

- Skapar bilpooler attraktiva städer? Det gör myndigheter och näringsliv för att ge invånare ökad tillgång till renare och delade fordon vid bostaden. Värd: Trafikutredningsbyrån.

Observera att vissa av de fristående workshoparna har begränsat antal deltagare för att möjliggöra dialog mellan deltagare.

Tider

Start kl. 12.30 den 11 september. Slut 17.00, därefter mingel.

Plats

Nalen, Regeringsgatan 74 den 11 september. KTH, Drottning Kristinas Väg den 12 september.

Anmälan

Länk till anmälan.

Kostnad

950 kr inkl. lunch och mingel med dryck och tilltugg.


Konferensen ordnas inom projektet Innovativ Parkering. Inom Innovativ Parkering samverkar KTH, Trafikutredningsbyrån, Riksbyggen, Bonava, Stockholms stad, Haninge kommun, Uppsala Parkering AB och WSP. Innovativ Parkering medfinansieras av Vinnova.

Kontakt vid frågor: Greger Henriksson, KTH. Tel. 08 790 83 19. Epost: fornamn.efternamn@abe.kth.se

Med stöd från:

Fastighetsägarna

Välkommen!